Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen AB04, ABT06, ABS18, Hantverksformuläret – 17 och konsumenttjänstlagen. Vid behov upphandlar och samordnar vi biträdande besiktningsmän inom respektive fackområde. För entreprenadens parter är besiktningen betydelsefull. Främsta syftet med entreprenadbesiktningen oavsett entreprenadform och besiktningstyp är att konstatera i vad mån entreprenaden är eller del av är kontraktsenligt fullgjord, d v s att undersöka förekomsten av fel i entreprenaden. Kaj Lindhagen är certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenadbesiktning www.sbr.se

 

Våtrumsbesiktning

Kaj Lindhagen är av Byggkeramikrådet utbildad och synliggjord besiktningsman. www.bkr.se

 

Taksäkerhetsbesiktning

Vi bedömer om taksäkerhetssystem uppfyller gällande krav.
Kaj Lindhagen är sakkunnig inom taksäkerhet www.taksakerhet.se

 

Statusbesiktning

Besiktning av fastighet eller del av i syfte att kontrollera dess status.
Exempelvis för att bedöma underhållsbehov för att säkerställa fastighetens goda bestånd eller inför köp av en fastighet för att få reda på vad man köper.

 

Kontrollansvarig enligt PBL

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggherre anlita en kontrollansvarig när den ska bygga, riva eller genomföra markåtgärder. En kontrollansvarig (KA) har som uppgift att medverka till att gällande bestämmelser följs och är till hjälp när byggherren ska genomföra ett bygge. KA ska till exempel hjälpa byggherren se till att alla nödvändiga kontroller utförs och att kraven i bygglagstiftningen följs. Den kontrollansvarige ska också hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs. Kaj Lindhagen är certifierad kontrollansvarig PBL med behörighet K och medlem i SBR:s expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL www.sbr.se och medlem i kontrollansvarigas riksförening, Karf www.karf.se

 

Fuktsakkunnig

Uppdraget fuktsakkunnig innebär att man upprättar en strategi för hur man ska arbeta med att följa upp fuktskyddsåtgärder i olika skeden men det kan också innebära att man är rådgivande i fuktfrågor.

Exempel på aktiviteter inom uppdraget fuktsakkunnig är upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning, fuktgranskning av projekteringen i syfte att identifiera fuktkänsliga konstruktioner, bollplank i ”fuktfrågor”, ta fram metoder för fuktsäkerhetsbedömning, riskbedömning, checklistor, hjälpmedel och rutiner för dokumentation. Under produktionen genomförs fuktmöten på arbetsplatsen och fuktronder där fuktrondsprotokoll upprättas efter varje besök. I projektets slutskede sammanställs fuktsäkerhetsdokumentationen.

Kaj Lindhagen är av Fuktcentrum diplomerad Fuktsakkunnig och medlem i intresseföreningen fuktsakkunniga i Sverige

Fukt- och inomhusmiljöutredningar
En fukt- och inomhusmiljöutredning kan ha olika syften. Det kan vara att hitta/ åtgärda en redan befintlig skada och det kan vara att preventivt hindra att en skada uppkommer. Kaj Lindhagen är medlem i Byggdoktorerna


Information om fuktskador, byggregler mm.

Inomhusmiljöanalyser luft och materialanalyser
Kaj Lindhagen är av eurofins auktoriserad provtagare www.eurofins.se

Miljöinventering av byggnader
Materialinventering/ miljöinventering av byggnader – inför rivning, ombyggnad, renovering och sanering. Kontrollmätningar såsom lufttäthetsprovningar, termografering och fuktmätningar. Kontrollmätning av radon. Kaj Lindhagen har slutfört Svensk Radonförening kurs Radon i byggnader.

Kontrollmätningar
Kontrollmätningar såsom lufttäthetsprovningar, termografering och fuktmätningar. Kontrollmätning av radon.

 

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en okulär byggteknisk undersökning av delar av en fastighet med anledning av en förestående eller genomförd fastighetsöverlåtelse. Besiktningen omfattar byggnad och mark i omedelbar närhet.

Installationer såsom exempelvis el, värme, vatten och sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten, eldstad omfattas inte av överlåtelsebesiktningen. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår i en överlåtelsebesiktning.

Efter utförd besiktning upprättar besiktningsmannen ett skriftligt utlåtande som innefattar fastighetens byggtekniska skick och risker.
I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat säkerställas vid okulärbesiktningen. En sådan fortsatt teknisk utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat om fastighetsägaren går med på ingrepp i huset.

Kaj Lindhagen är certifierad överlåtelsebesiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning www.sbr.se

 

Projektledning

Arbetet med att organisera, planera, styra och samordna ett projekt eller en del av ett projekt.

 

Projekteringsledning

Samordning av projekteringen med hjälp av anlitade tekniska konsulter, arkitekter och sakkunniga. Byggarbetsmiljösamordnare Bas P.

 

Produktionsledning

Samordning mellan entreprenörer vid delad entreprenad, tidsplanering och arbetsmiljöansvar. Bas U och tillståndsansvarig vid heta arbeten.

 

Byggledning

Tillsyn av att den upphandlade entreprenören utför arbetet enligt kontraktet och att lösa olika frågeställningar under entreprenadtiden.

 

Teknisk förvaltning

Tekniskt omhändertagande av fastighet och inom den tjänsten kan vi även utföra hyresgästanpassningar.

Kontakta oss

Välkommen att höra av er så lägger vi tillsammans upp en plan för ett samarbete med ett bra utfall för båda parter!

2 + 3 =

Thilia Bygg AB
Lövsångarvägen 5, 135 68 Tyresö
Postadress: Box 686, 135 26 Tyresö

070-789 33 27

kaj@thilia.se